ki préfère tu dans UN,DOS,TRES?


Réponses%Nb votes
  LOLA 38.78%102
  INGRID 6.08%16
  PEDRO 7.22%19
  SILVIA 23.95%63
  ROBERTO 12.55%33
  LUISA 2.66%7
  MARTA 4.18%11
  ADELA 1.14%3
  JUAN 0.38%1
  DIANA 0.38%1
  ANTONIO 0.76%2
  CRISTOBAL 1.9%5
0 Commentaires